ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน   เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยความร่วมมือของประชาชน  ผู้นำท้องถิ่นในหมู่บ้าน   และข้าราชการฝ่ายปกครอง  ซึ่งใช้ศาลากลางการเปรียญของวัดตลิ่งชัน  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  มีนักเรียนทั้งสิ้น                       ๔๒  คน   เป็นนักเรียนชาย ๒๖ คน  นักเรียนหญิง ๑๖ คน   มีนายบุญมา  บุญคล่ำ เป็นครูใหญ่คนแรก  และมี นายตึ๊ง  หนานนะ เป็นผู้อุปการะโรงเรียน
          วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๓   ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญของวัดตลิ่งชัน  มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว  ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินที่ราษฎรยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  เนื้อที่ประมาณ  ๘ ไร่เศษและได้ดำเนินการจัดการเรียนในสถานที่แห่งนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียนได้ขยาย                  ชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ชั้นประถมศึกษาปีที่๕-๖)และย้ายจากสถานที่เดิม  ซึ่งคับแคบประกอบกับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  และบ้านพักครูเพิ่มเติม  จึงย้ายสถานที่ของโรงเรียน
มาสร้างในสถานที่แห่งใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน)  อยู่ฝั่งคลองตรงกันข้ามขนาดพื้นที่กว้างประมาณ ๑๒๐  วา  ความยาวประมาณ  ๑๖๐  วา   เนื้อที่ประมาณ  ๔๘  ไร่ ดำเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักครูแล้วเสร็จพร้อมกัน ทางโรงเรียนจึงย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ๓-๖ มาเรียนที่สถานที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่               ๑๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙  โดยมีนายวินัย  ไชยมี  เป็นครูใหญ่และเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับประชาชน ในหมู่บ้าน
          ปีการศึกษา  ๒๕๒๘  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเป็นปีแรก  ๑  ห้องเรียน
          ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่  ๑  จำนวน  ๑  ห้องเรียน
          ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๒  ห้องเรียน จนกระทั่งปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘   ตำบลตลิ่งชัน   อำเภอบ้านด่านลานหอย   จังหวัดสุโขทัย   บนพื้นที่   ๔๘  ไร่   
          ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้โอนการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล-ตลิ่งชัน
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตลิ่งชันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

 
 
 
 ข้อมูลเกี่ยวชุมชน

โรงเรียนบ้านตลิ่งชันจัดการศึกษาให้กับชุมชนในเขตบริการ  ๖  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ ๑, ๗, ๘, ๑๐, ๒ และหมู่ ๕ (บางส่วน) ประชาชนร้อยละ   ๙๐  เป็นประชาชนที่ย้ายมาจากอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง   และอำเภอทุ่งเสลี่ยม   จังหวัดสุโขทัย ซึงเป็นชาวไทยเหนือ ภาษาพูด  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และความเชื่อพื้นเมือง  เป็นไปในลักษณะของชาวล้านนา  การประกอบอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำนา   หาของป่า และรับจ้างทั่วไป  ฐานะความเป็นอยู่ขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เนื่องจากพื้นที่ทำกินมีจำนวนจำกัด และเป็นที่ราบหุบเขาเชิงเขาราดชัน  ซึ่งเป็นบริเวณไม่กว้างนัก เก็บกักน้ำได้ไม่นาน  
ดังนั้นความเป็นไปของสภาพฤดูกาล  ปริมาณน้ำฝน จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต    ของประชาชนเป็นอย่างมาก  ด้านการปกครองความรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน ในเขตบริการขอองโรงเรียนมีความสงบเรียบร้อยดีมาก  ประชาชนและเยาวชนมีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดค่อนข้างน้อยมาก  ส่วนใหญ่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา และให้ความร่วมมือช่วยเหลือต่อส่วนรวมเป็นอย่างดี