วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
smiley“ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน มุ่งเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา โดยผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ส่งเสริมทักษะอาชีพ อยู่อย่างพอเพียง เข้าถึงเทคโนโลยี ”smiley