พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


 

๑. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1