ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปี 2562
อนุบาล 1 จำนวน 39 คน
อนุบาล 2 จำนวน 40 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 44 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 42 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 29 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 26 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  40 ตน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 41 คน
รวม 414 คน