คณะผู้บริหาร

นายทองทศ ศรีนรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา