ปฐมวัย

นางรัชนี รัตน์บ้านด่าน
ครู คศ.1

นายพาโชค จักรแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา ช่วยเท้า
ครูผู้ช่วย

นายชาญวิทย์ ปลายเนตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณา บุญมา
ครูอัตราจ้าง