กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐสิทธิ์ มายะ
ครู คศ.2

นายวสันต์ ขำแย้ม
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ ศรีเครือ
ครุอัตราจ้าง