กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวตุลยาณี เรืองรอง
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์รัตน์ บัวเผื่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2