กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีรวัส รอดประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิศา อ้นชื่น
ครูอัตราจ้าง