กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอนงค์นาฏ หลองเจาะ
ครู คศ.1

นายฐิติพันธุ์ สิงห์คราม
ครูผู้ช่วย