กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธีรัศ สมสูงเนิน
ครู คศ.3