กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธีรัศ สมสูงเนิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4