กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจิรายุทธ แก้วเนย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวลันทม สังจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวรวีวรรณ รอดสุวรรณ
ครู คศ.2