คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายฝน คำเถิน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสาริยัน เอมอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกสมพงษ์ วงศ์พิทยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ทองมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง นาราสิริวิมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายแวว หนานนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศริยา หนานกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น หนานกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประนอม บุญมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายใจ บุญมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเวียน บุญมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำแปลง ตันปิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรักษ์ คำมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโสรส รอดประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมกาและเลขานุการ