คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเอวิกา ปานอ้น
ตำแหน่ง : ประธานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤตนัย หนานนะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนันต์สิทธิ์ รอดชู
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญจมาศ พิมสาร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติศักดิ์ คำสาย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทิวากร หาญขุนทด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุ้งระวี เป่กล้า
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกัญญา สอนชาวเรือ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลนิภา เป็งยาวงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฉันทนา ลาดเหลา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรเมธ คำพะยา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐสิทธิ์ มายะ
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ครูธีรัศ คำสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวัส รอดประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรายุทธ แก้วเนย
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วม
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติพันธ์ สิงห์คราม
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา การุณ
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายสุขภาพอนามัย
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวีวรรณ รอดสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ ขำแย้ม
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น : -