คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทักษ์ดนัย ศักดารวิโรชน์
ตำแหน่ง : ประธานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขวัญดาว ศรีสังวรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริศรา อินต๊ะใหม่
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริศรา อินต๊ะใหม่
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายหัตสดา สีดาน้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอติเทพ บุญมาเวีง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิรินรี ไมโคกสูง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรพิมพ์ ขุนทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคณิศร คำมี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤมล เลาะไธสงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัทรพล หนานกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพัสกร นุ่มพรม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิธิพัฒน์ ชัยมูลวงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิดาพร ช่างเพาะ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขวัญดาว ศรีสังวรณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขนุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐสิทธิ์ มายะ
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ครูธีรัศ คำสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวัส รอดประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรายุทธ แก้วเนย
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวตุลญานี เรืองรอง
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติพันธ์ สิงห์คราม
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์รัตน์ บัวเผื่อน
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายสุขภาพอนามัย
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวีวรรณ รอดสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ ขำแย้ม
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น : -